காங்கேசன்துறை

Advanced Search
More Search Options
We found 0 results. View results
Advanced Search
More Search Options
we found 0 results

Properties listed in காங்கேசன்துறை

விற்பனைக்கு

காங்கேசந்துறையில் காணி விற்பனைக்கு

LKR 2,900,000
காங்கேசந்துறையில் காணி விற்பனைக்கு நில அளவு – 6.7perch நல்ல அக்கம் மற்றும் சிறந்த சூழல் சொத்து முறையாக பராமரி [more]
காங்கேசந்துறையில் காணி விற்பனைக்கு நில அளவு – 6.7perch நல்ல அக்கம் மற்றும் சிறந்த சூழல் சொத்து முறையாக பராமரி [more]
விற்பனைக்கு

காங்கேசன்துறையில் காணி விற்பனைக்கு

LKR 27,800,000
காங்கேசன்துறையில் காணி விற்பனைக்கு நில அளவு – 6.95 பரப்பு சிறந்த சூழல், அக்கம், குடியிருப்பு முதலீட்டிற்கான ச [more]
காங்கேசன்துறையில் காணி விற்பனைக்கு நில அளவு – 6.95 பரப்பு சிறந்த சூழல், அக்கம், குடியிருப்பு முதலீட்டிற்கான ச [more]
விற்பனைக்கு

காங்கேசன்துறையில் காணி விற்பனைக்கு

LKR 16,000,000
காங்கேசன்துறையில் காணி விற்பனைக்கு நில அளவு – 4.37 பரப்பு சிறந்த சூழல், அக்கம், குடியிருப்பு. சொத்து ஒழுங்காக [more]
காங்கேசன்துறையில் காணி விற்பனைக்கு நில அளவு – 4.37 பரப்பு சிறந்த சூழல், அக்கம், குடியிருப்பு. சொத்து ஒழுங்காக [more]

கிழக்கு தெல்லிப்பலையில் 12 பரப்பு நிலம் விற்...

LKR 5,300,000
Land for sale in Tellipalai East. Land size – 12 Parappu It’s suitable for Agriculture and Residential. 900m distan [more]
Land for sale in Tellipalai East. Land size – 12 Parappu It’s suitable for Agriculture and Residential. 900m distan [more]

தெல்லிபளை கிழக்கில் நிலம் விற்பனைக்கு

LKR 15,000,000
தெல்லிபளை கிழக்கில் நிலம் விற்பனைக்கு, நில அளவு – 44.6 பரப்பு இவ் காணி, விவசாயம் மற்றும் குடியிருப்புக்கு ஏற் [more]
தெல்லிபளை கிழக்கில் நிலம் விற்பனைக்கு, நில அளவு – 44.6 பரப்பு இவ் காணி, விவசாயம் மற்றும் குடியிருப்புக்கு ஏற் [more]
விற்கப்பட்டு விட்டது
sold

தெல்லிப்பளையில் காணி  விற்பனைக்கு,

LKR 1,300,000
தெல்லிப்பளையில் காணி  விற்பனைக்கு, நில அளவு – 04 பரப்பு சதுர வடிவ நிலம் அமைவிடமானது, கே.கே.எஸ் வீதியில் இருந் [more]
தெல்லிப்பளையில் காணி  விற்பனைக்கு, நில அளவு – 04 பரப்பு சதுர வடிவ நிலம் அமைவிடமானது, கே.கே.எஸ் வீதியில் இருந் [more]

Compare Listings