கொழும்பு

Advanced Search
More Search Options
We found 0 results. View results
Advanced Search
More Search Options
we found 0 results

Properties listed in கொழும்பு

வாடகைக்கு

வணிக கட்டிடம் வாடகைக்கு

LKR 550,000
வணிக கட்டிடம் வாடகைக்கு (16வது ஒழுங்கை , கொழும்பு 03) மொத்தமாக 4 தளங்களை கொண்ட கட்டிடம் ஒவ்வொரு தளமும் 1250 சதுர அட [more]
வணிக கட்டிடம் வாடகைக்கு (16வது ஒழுங்கை , கொழும்பு 03) மொத்தமாக 4 தளங்களை கொண்ட கட்டிடம் ஒவ்வொரு தளமும் 1250 சதுர அட [more]

Compare Listings